Sabri Tatar

Yeniden Refah Partisi
Sabri Tatar
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı