Mahir Karabag

Sol Parti
Mahir Karabag
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kars
Kaynak: Anadolu Ajansı