Eyup Salahattin Karakaş

Vatan Partisi
Eyup Salahattin Karakaş
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı