Esat Mahmut Karabulut

Sol Parti
Esat Mahmut Karabulut
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı