Fethiye Tuğba Erdem

Millet Partisi
Fethiye Tuğba Erdem
  • PARTİSİ : Millet
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı